популяризиране на проекта NATBIOT в рамките на проекта RAMSAT

В рамките на изпълнението на Проект RAMSAT, Програма Интеррег Европа, проект NATBIOT беше идентифициран и популяризиран като добра практика в областта на екотуризма.
Проектъ NATBIOT беше представен на платформата за обучение по политики/ Policy Learning Platform(PLP)на Interreg Europe PLP е второто действие на програмата Интеррег Европа, създадена за насърчаване на изучаването и капитализирането на политиките в целия ЕС относно практики от политиките за регионално развитие. Платформата е пространство за непрекъснато учене, където общността на правещите политики в Европа могат да се възползват от ноу-хау на експерти и колеги. PLP предоставя редица услуги и подкрепа за заинтересованите страни, както и набор от добри практики и експертен опит по четирите теми на Interreg Europe:
– Укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите
– Повишаване на конкурентоспособността на МСП
– Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
– Опазване на околната среда и насърчаване на ефективността на ресурсите
Проект NATBIOT беше представен на PLP като добра практика в областта на екотуризма. Добрата практика беше проверена от тематичните експерти на Програма Интеррег Европа, одобрена е и вече е част от базата данни за добри практики на Програма Интеррег Европа. Достъпен е на https://www.interregeurope.eu/good-practices/natural-heritage-naturalbio-resources-services-natbiot Наличието на проекта NATBIOT в базата данни за добри практики на програмата Интеррег Европа го прави достъпен за цялата общност на Програмата, която включва три вида бенефициенти: Публични органи – местни, регионални и национални; Управляващи органи/междинни органи – отговарящи за програмите за инвестиции за растеж и работни места или за Европейско териториално сътрудничество; Агенции, изследователски институти, тематични и с нестопанска цел. Организациите, които работят с Интеррег Европа, са базирани в 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия, Швейцария или Обединеното кралство. Заедно с описанието на проекта е достъпна и връзка към уебсайта на проекта NATBIOT.
Партньори по проект RAMSAT са:
1. Сдружение на общините Алто Алентежу – Португалия;
2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
4. Регионално правителство на Теруел – Испания;
5. Партньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
6. Община Рашинари – Румъния;
7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.

Leave a Reply