Среща на заинтересованите страни по проект PGI06218, RAMSAT

На 01.12.2021 г., в гр. Плевен се проведе среща на групата на местните заинтересовани страни в рамките на изпълнението на Проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, финансиран Програма  нтеррег Европа 2014-2020. Събитието беше свързано с тематичен семинар „Използване на природното наследство в културния туризъм“ и бе организирано от Сдружение Еврорегион Плевен-Олт, гр. Плевен.

Целта на събитието беше да се представи развитието на културния туризъм в шестте европейски партньорски региона и да се споделят добри практики в тази област. В срещата взеха участие представители на Община Плевен, както и представители на институции, ангажирани в сферата на туризма.

Наред с добрите  рактики в културния туризъм, които бяха представени от екипа на Сдружение Еврорегион Плевен-Олт на междурегионалния тематичен семинар, представители на Сдружение НЦИО-Плевен споделиха и информация за проект Cross Border virtual incubator for promoting employment on bio agriculture, bio products processing and connected services, BIOVORTINC ROBG-141, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Интеррег V-A Румъния–България и изпълнен от Румънското движение за качество и Национален център за информационно обслужване. Проектът беше представен по отношение на партньорство, проектни дейности и постигнати резултати. Бяха раздадени промоционални материали, разработени в рамките на проекта.

Проект RAMSAT се съсредоточава върху 4 форми на устойчив алтернативен туризъм:  екотуризъм, приключенски, културен и селски туризъм.

Основната цел може да бъде обобщена в увеличаване на броя посещения на културно и природно  наследство и атракции, и увеличаване на размера на инвестициите за насърчаване, опазване и подобряване на природното и културното наследство.Партньори по проект RAMSAT са:

1. Сдружение на общините Алто Алентежу – Португалия;
2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
4. Регионално правителство на Теруел – Испания;
5. Партньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
6. Община Рашинари – Румъния;
7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.

Промоция на BIOVIRTINC на RAMSAT

Leave a Reply