Thematic webinar PGI06218 RAMSAT - promoting NATBIOT project

На 22.10.2020 се проведе Тематичен уебинар „Използване на природното наследство екотуризъм“ в рамките на изпълнението на Проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014-2020.

Българският партньор по проекта Сдружение Еврорегион Плевен-Олт беше представен на събитието от Илиана Георгиева, Мениджър проект и Диана Митева, Финансов експерт по проект RAMSAT.
Целта на събитието беше да се представи развитието на екотуризма в шестте партньорски региона и да се споделят добри практики в тази област от партньорите по проекта.
Сдружение Еврорегион Плевен-Олт представи пред партньорската мрежа и заинтересованите страни добрите практики в екотруизма Проект NATBIOT, ROBG-356 „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Интеррег V-A Румъния-България и „Детски еко лагер в село Стакевци“.

Проект NATBIOT, ROBG-356 „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“ беше представен по отношение на партньорство, проектни дейности, ресурси за реализиране, потенциал за трансфер, доказателство за успехи и четирите туристическите маршрути, разработени в рамките на проекта.
Добрата практика NATBIOT бе представена като подходяща за трансфер в региони, където има обекти на природно и културно наследство с ниска популярност и висок потенциал за реализиране на приходи. Той е особено подходящ за отдалечени и трансгранични райони, с ресторанти и хотели с малък капацитет, които предлагат домашен комфорт и условия за „зелен туризъм“.
Подходът NATBIOT взима предвид приликите и допълненията между граничните зони по отношение на познаване/популяризиране на природното и културното наследство, природните ресурси и свързаните с тях съоръжения настаняване, хранене, транспорт, развлекателни услуги.
Сред участниците в уебинара най-голям интерес предизвика общата марка NATBIOT.

Проект RAMSAT се съсредоточава върху 4 форми на устойчив алтернативен туризъм:
– Екотуризмът като форма на отговорно пътуване до природни зони, опазваща околната среда и поддържаща благосъстоянието на местните хора;
– Приключенски туризъм, който включва проучване и пътуване до отдалечени райони и практикуване на дейности на открито (т.е. походи, катерене, колоездене, парапланеризъм, рафтинг);
– Културен туризъм, свързан с културната идентичност на региона, по-специално начин на живот, история, архитектура, религия и други елементи, които помагат за формирането му;
– Селският туризъм, като начин за включване и облагодетелстване на селските общности, като същевременно запазва средата им, кани туриста да участва в дейности, начина на живот и традиции на приемащата общност.
Основната цел може да бъде обобщена в:
– увеличаване на броя посещения на културно и природно наследство и атракции;
– увеличаване на размера на инвестициите за насърчаване, опазване и подобряване на природното и културното наследство.
Партньори по проекта са:
1. Сдружение на общните Алто Алентехо – Португалия;
2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
4. Регионално правителство на Теурел – Испания;
5. Пратньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
6. Община Рашинари – Румъния;
7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.

Leave a Reply