Курс за квалификация на инспектори в областта на биологичните продукти в Крайова, между 26.03.2018-30.03.2018

Курсът е част от проект “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биоземеделието, производство на биопродукти и свързани услуги”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Interreg V-A Румъния-България.

УЧАСТИЕТО е БЕЗПЛАТНО и всички разходи за настаняване и храна се покриват от средствата по проекта.

Leave a Reply