Курс за агенти по продажби в областта на биологичните продукти, в Крайова, между 12.03.2018-17.03.2018

Курсът е част от проект “BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биоземеделието, производство на биопродукти и свързани услуги “, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програмата Interreg V-A Румъния-България.

УЧАСТИЕТО е БЕЗПЛАТНО, като всички средства за настаняване и храна се покриват от средствата по проекта.

Leave a Reply