Румънското движение за качество (РДК) е бенефициент по проект „BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделието, обработката на биологичните продукти и свързани услуги“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Интеррег V-A Румъния-България, Приоритетна ос: 4; Ключова област на интервенция: 4.1, код: 16.4.2.109, който се изпълнява 20 месеца заедно с Национален център за информационно обслужване (НЦИО)

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА  на проекта се състои от:

 • Селско население или незаети от градската територия от региона Долж-Плевен;
 • Студенти и завършили специалисти в областта на земеделието от областта Долж-Плевен;
 • Населението от трансграничната област Долж-Плевен.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от изпълнението на проекта:

 • Интегрирана бизнес-ориентирана кампания за насърчаване на възможностите за заетост и предприемачество в биологичното земеделието, преработка на биологични продукти и свързаните с тях услуги;
 • Зрители на инструментите за бизнес и мобилност на платформата;
 • Обучителни сесии по биологично земеделие, посветени на студенти и дипломирани специалисти в областта на земеделието;
 • Обучителни сесии по биологично земеделие, посветени на селското население или безработни от градската област;
 • Консултантски сесии;
 • Обучение за сертифицирани биологични инспектори;
 • Обучителни сесии за сертифициран агент по продажбите на био продукти;
 • Система за полезна информация;
 • Дейност за повишаване на информираността на потребителите и обучение по отношение на биологични продукти.

„BIOVIRTINC – Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в биологичното земеделието, обработката на биологични продукти и свързани услуги“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма Интеррег V-A Румъния-България Главна цел на проекта: да се насърчи интеграцията на трансграничния регион Долж-Плевен по отношение на заетостта, трудовата мобилност, развитието на бизнеса в областта на биологичното земеделие, преработката на биологични продукти и свързаните с тях услуги. Сума на приноса на ЕС: 631,436.89 евро.

Влезте в платформата